چونی چوکر

( چُونی چوکَر )
{ چُو (و مجہول) + نی + چو (و مجہول) + کَر }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - چونی بھوسی۔