چون و چند

( چُون و چَنْد )
{ چوُ + نو (و مجہول) + چَنْد }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - چون و چگون، کیوں کر، کسیا، بحث و تکرار۔