چہار بالش

( چَہار بالِش )
{ چَہار + با + لِش }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - چار بالش۔