چلی پکار

( چِلّی پُکار )
{ چِل + لی + پُکار }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - چل پکار، چیخ پکار۔