چمر رگ

( چَمَر رَگ )
{ چَمَر + رَگ }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نیچ ذات یا چماز کی طبیعت و خاصیت یا خصلت، محنت سے نفرت، ضد، سرکشی۔