چمک جھمک

( چَمَک جَھمَک )
{ چَمَک + جَھمَک }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - چمک دمک، آب و تاب، جھلک، تابش، سجاوٹ، رونق، روشنی۔