چمک دمک

( چَمَک دَمَک )
{ چَمَک + دَمَک }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - آب و تاب، جھلک، تابش، سجاوٹ، رونق، روشنی۔