چند در چند

( چَنْد دَر چَنْْد )
{ چَنْد + دَر + چَنْد }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - کئی، بہت سے، متعدد۔