چندرائی

( چَنْدْرائی )
{ چَنْد + را + ای }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - اغماض، تجاہل۔