چندنا

( چَنْدْنا )
{ چَنْد + نا }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - چاندی۔