چندنی

( چَنْدنی )
{ چَنْد + نی }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - چاندنی۔