چندو

( چُنْدو )
{ چُن + دو (و مجہول) }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - چندھو۔