چوب دارنی

( چوب دارْنی )
{ چوب (و مجہول) + دار + نی }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - چوب دار کی تانیث۔