چوبی زینہ بندی

( چوبی زِینَہ بَنْدی )
{ چو (و مجہول) + بی + زی + نَہ + بَن + دی }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - پاڑ باندھنا۔