چوپر

( چوپَر )
{ چَو (و لین) + پَر }
( مقامی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - تیوری۔