موک

( مَوک )
{ مَوک (و لین) }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - فضیلت، قومیت۔