مہ وش

( مَہ وَش )
{ مَہ + وَش }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - چاند جیسا؛ (مجازاً) خوبصورت، حسین؛ مراد: معشوق۔