مہا برت

( مَہا بَرَت )
{ مَہا + بَرَت }

تفصیلات


اسم مجرد
١ - عقل و دانش۔