مہا مایا

( مَہا مایا )
{ مَہا + ما + یا }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - (ہندو) بڑا فریب نظر؛ دنیاوی فریب یا دھوکا نیز قدرت خداوند تعالٰی؛ درگا؛ گنگا۔