مہانند

( مَہانَنْد )
{ مَہا + نَنْد }

تفصیلات


اسم مجرد
١ - بڑی خوشی؛ نجات، مکتی۔