چیرہ چنگ

( چِیرَہ چَنْگ )
{ چی + رَہ + چَنْگ (ن غنہ) }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - غالب، فتح مند، زور آور، زبردست؛ باہر؛ چابک دست۔