چیرہ دست

( چِیرَہ دَسْت )
{ چی + رَہ + دَسْت }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - غالب، فتح مند، زاور آور، زبردست، ماہر، چابک دست۔