چینی بادام

( چِینی بادام )
{ چی + نی + با + دام }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - چینا بادام۔