چھما

( چَھما )
{ چَھما }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم مجرد
١ - عفو، ترحم، درگزر، معافی، بخشش، چھٹکارا۔