چھند بند

( چَھنْد بَنْد )
{ چَھنْد + بَنْد }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - مکاری، عیاری، فریب، ناز و ادا، غمزہ۔