چھنال پن

( چَھنال پَن )
{ چَھنا + پَن }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - اوباشی، بدوضعی، زناکاری، بدکاری، شہوت پرستی، شوخ پن، بے شرمی، بے باکی، عیاری، حرمزدگی، مکاری باشوخی، شرارت۔