چھند بندی

( چَھنْد بَنْدی )
{ چَھنْد + بَن + دی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - مکاری، دھوکا بازی۔