چھند و قند

( چَھنْد و قَنْد )
{ چَھن + دو (و مجہول) + قَنْد }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - چھند بند، مکاری، عیاری، فریب، نازو ادا، غمزہ۔