نمط

( نَمَط )
{ نَمَط }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - طریقہ، روش، ڈھنگ، طرز، طور، طرح، انداز۔