نمک حلال

( نَمَک حَلال )
{ نَمَک + حَلال }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - (مجازاً) احسان مند، شکرگزار، ممنون، حق شناس، فرماں بردار، وفادار، آقا کا خیرخواہ۔