نمک حلالی

( نَمَک حَلالی )
{ نَمَک + حَلا + لی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - آقا کی خیرخواہی، وفاداری، تابعداری، شکرگزاری، احسان مندی۔