نمک کا حق

( نَمَک کا حَق )
{ نَمَک + کا + حَق }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - آقا سے وفاداری، تابع داری، احسان مندی، شکرگزاری نیز احسان و خیر خواہی کا پاس، مروت، لحاظ۔