نمن

( نِمَن )
{ نِمَن }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - (حرف تشبیہ) طرح، مانند مثل۔