نمود و بود

( نُمُود و بُود )
{ نُمُو + دو (و مجہول) + بُود }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ہست و نیست، ہونا نہ ہونا، عدم و وجود۔