نمود و نمائش

( نُمُود و نُمائش )
{ نُمُو + دو (و مجہول) + نُما + اِش (کسرہ ا مجہول) }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - (مجازاً) تشہیر و تبلیغ، فروغ۔