ننانوے فی صد

( نِنّانوے فی صَد )
{ نِن + نان + وے + فی + صَد }

تفصیلات


متعلق فعل
١ - اکثر و بیشتر، زیادہ تر، تقریباً تمام۔