نند[2]

( نِنْد[2] )
{ نِنْد }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نیند۔