نندانا

( نَنْدانا )
{ نَن + دا + نا }
( سنسکرت )

تفصیلات


فعل متعدی
١ - ہنسی خوشی زندگی گزارنا۔