نندرا[1]

( نِنْدْرا[1] )
{ نِنْد + را }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نیند۔