نندک

( نَنْدَک )
{ نِن + دَک }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خوش کن، خوشگوار، خوش کرنے والا، مسرت بخش، پرمسرت، خوش و خرم۔