مہرہ بازی

( مُہْرَہ بازی )
{ مُہ (ضمہ م مجہول) + رُہ + با + زی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - شعبدہ بازی، عیاری۔