مہم پروری

( مُہِم پَرْوَری )
{ مُہِم + پَر + وَری }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - لشکر کشی؛ (مجازاً) جبر و تشدد، استعمار۔