مہمات پسند

( مُہمّات پَسَنْد )
{ مُہِم + مات + پَسَنْد }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - جنگ جُو، مشکل پسند، اولوالعزم۔