مہمانی

( مِہْمانی )
{ مِہ (کسرہ م مجہول) + ما + نی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - مہمان داری، دعوت، ضیافت، مدارات، میزبانی۔