نو بازار

( نَو بازار )
{ نَو (و لین) + با + زار }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - (ہیت) نو گرہ، نوسیارگان فلک۔