نو آبادیات

( نَو آبادِیات )
{ نَو (و لین) + آ + با + دِیات }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - نو آبادی کی جمع، مقبوضات، کالونیاں۔