نو آموزی

( نَو آموزی )
{ نَو (و لین) + آ + مو (و مجہول) + زی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نوآموز کا اسم کیفیت، نیا نیا سیکھنے کا عمل، (مجازاً) ناتجربہ کاری، مبتدی پن۔