نو تصوری

( نَو تَصَوُّری )
{ نَو (و لین) + تَصَو + وُری }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - (فلسفہ) جدید عینیت پسند نیز جدید مثالیت پسندوں کا۔