نو روز بزرگ

( نَو روز بُزُرْگ )
{ نَو (و لین) + روز (و مجہول) + بُزُرْگ }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - (موسیقی) ایک ایرانی راگنی کا ناک۔