نو سیک

( نَو سِیک )
{ نَو (و لین) + سِیک }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نوسکھ، نوآموز، ناتجربہ کار۔